Przeciwskazania do stosowania chemioterapeutyków u zwierząt

20-02-2020

Pacjenci onkologiczni to przeważnie starsze zwierzęta, często borykające się z innymi, przewlekłymi chorobami.
Oto główne przeciwskazania do stosowania chemioterapeutyków u zwierząt towarzyszących.
 Chroniczna niewydolność nerek:
– Karboplatyna u psów (jeśli jest to korzystne można wyjątkowo podać zmniejszoną dawkę)
– Doksorubicyna u kotów
 Niewydolność wątroby:
Winkrystyna – obniżenie dawki jeśli poziom bilirubiny znacząco się zwiększył
Lomustyna (CCNU)
 Kardiotoksyczność:
Uwaga na pacjentów z defektami serca, z DCM u psów (FS <24%) Wskazane echo serca przed podaniem doksorubicyny Alternatywy dla doxorubicyny : mniej toksyczna epirubicyna. W teorii możemy jej zapobiec poprzez podawanie deksrazoksanu (np. Savene®) przed każdą administracją doksorubicyny lub poprzez podawanie liposomalnej doksorubicyny, jednakże terapia ta jest bardzo kosztowna  Cytopenie: - Jeśli nie są spowodowane przez nowotwór - Wszystkie leki poza L-asparaginazą