Regulamin Kursów

Regulamin organizacji Kursów Fundacji Instytut Profilaktyki Leczenia Nowotworów Zwierząt

§ I
Postanowienia wstępne

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Kursów, których Organizatorem jest Fundacja Instytut Profilaktyki i Leczenia Nowotworów Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-878) przy ul. Fort Służew 3/55, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000826623, NIP: 9512497451, REGON: 385495960, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie organizacji Kursów i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji lub poinformuje uczestnika kursu w korespondencji elektronicznej.
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: Fundacja Instytut Profilaktyki i Leczenia Nowotworów Zwierząt, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000826623, NIP: 9512497451, REGON: 385495960,
Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Kursu poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia,
Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Kursie,
Serwis: strona internetowa Organizatora znajdująca się pod adresem: www.vetdoktor.pl,
Kurs: wydarzenie organizowane przez Organizatora.

§ II
Rejestracja

1. Warunkiem przyjęcia na Kurs jest dokonanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej odpowiedniego Kursu oraz uiszczenie stosownej opłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem stosownej umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych reguł ustalonych przez Organizatora; powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za Kurs.
3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed planowaną datą Kursu.
4. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm (Zamawiających) wraz ze stanowiskami Uczestników biorących udział w Kursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Kursu o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.
8. Uczestnik lub Zamawiający wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub niewyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu poczty elektronicznej podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego Kursu, oraz przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik lub Zamawiający może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce taką zgodę cofnąć, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@vetdoktor.pl
9. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację za pomocą poczty elektronicznej będącą potwierdzeniem udziału.
10. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Kursu stosowne materiały szkoleniowe.

§ III
Płatność i promocje

1. Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności związanej z udziałem w Kursie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej udział w Kursie, jednak nie później niż na 1 dzień przed planowaną datą Kursu.
2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem tradycyjnym. Powinna być ona wykonana w terminie określonym w przesłanej korespondencji elektronicznej do Uczestnika lub Zamawiającego po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Uczestnik lub Zamawiający otrzyma w korespondencji elektronicznej fakturę po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie Organizatora.
3. Wpłat należy dokonać na konto Organizatora Fundacji Instytut Profilaktyki i Leczenia Nowotworów Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-878) przy ul. Fort Służew 3/55, na rachunek bankowy o numerze: 62 1140 2004 0000 3302 7981 5776. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę Kursu oraz nazwę Kursu.
4. W przypadku Kursu w cenie promocyjnej, aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji oraz płatności w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.

§ IV
Rezygnacja z Kursu i reklamacje

1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Kursie i uzyskania zwrotu w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 90 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą Kursu.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż ten wskazany w ust. 1 powyżej, Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika lub Zamawiającego kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Kursie.
W szczególności w związku ze stanami nadzwyczajnymi spowodowanymi szerzeniem się chorób zakaźnych, w przypadku nałożenia na uczestnika przez organy władzy publicznej obowiązku odbycia kwarantanny (izolacji społecznej), Uczestnik ma prawo do:
1) przeniesienia jego uczestnictwa w kursie (zaliczeniu dokonanej wpłaty) na inny termin – wspólnie ustalony z Organizatorem,
2) odstąpienia od udziału w kursie i żądania zwrotu 50% uiszczonych kwot Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w kursie.
3. Zgłoszenia rezygnacji albo przeniesienia na inny termin należy dokonać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@vetdoktor.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
4. W przypadku braku uczestnictwa w Kursie i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Kursie zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu cennikiem.
5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji.
6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@vetdoktor.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane
a. oznaczenie Uczestnika, lub Zamawiającego – imię, nazwisko (firma), adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy;
b. przedmiot reklamacji;
c. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. W przypadku konieczności wydłużenia wskazanego terminu Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
11. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego.

§ V
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności Uczestników i Zamawiających.
2. Za zgodą dysponentów zebranych danych osobowych informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora.
3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i prawem powszechnie obowiązującym służącymi ochronie poufności informacji.
4. Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć (oraz inne oświadczenia) składając oświadczenie do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@vetdoktor.pl
5. Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Organizator zleca wykonanie usług w imieniu i na swoją rzecz.

§ VI
Odpowiedzialność Uczestników i zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Podczas Kursów Organizator może sporządzać dokumentację fotograficzną oraz utrwalić ich przebieg za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów własnych, w tym celów promocyjnych.
3. Uczestnictwo w Kursach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można cofnąć najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Kursu za pomocą oświadczenia skierowanego do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@vetdoktor.pl.
4. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody, a w szczególności za zniszczony sprzęt używany w trakcie Kursów.

§ VII
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Kursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Akceptacja Regulaminu Kursu stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów internetowych Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2020 roku.